...อดิศร โอชารส...

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่ 1

ข้าพเจ้าชื่อ ด.ช.อดิศร โอชารส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 20 โรงเรียนถาวรานุกูล
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กำลังศึกษาทฤษฎีความรู้(Theory of knowlage: TOK)มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือ โปรเเกรมAVCWare Ringtone Maker2.0 ทำริงโทนได้ด้วยตัวเอง จึงตั้งประเด็นศึกษาว่า
"จะใช้AVCWare Ringtone Maker2.0 ทำริงโทนได้อย่างไร?"
การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้
1.จากอินเตอร์เน็ตเว็บไซ์ http://www.mrpalm.com/list33.php?cont_id=238
2.จากเว็บไซ์ http://webboard.gg.in.th/topic/44/176543
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้คือ
สามารถนำไปใช้ในการทำริงโทน จริงอย่างที่ได้ตั่้งประเด็นศึกษาไว้

ด.ช.อดิศร โอชารส
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2/10

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหาการใช้AVCWare Ringtone Maker2.0

ข้าพเจ้าจะใช้AVCWare Ringtone Maker2.0 ทำริงโทนได้ด้วยตัวเอง ได้อย่างไร ?